(بدون عنوان)


✅حجاب ازدیدگاه ِ بزرگ بلخ  مولانا 
 فیه ما فیه :
هر چند زن را امر کنی که پنهان شود ، او را دغدغه خود را نمودن بیشتر شود و خلق را از نهان شدن او رغبت به آن بیش گردد ، پس تو نشسته ای و رغبت را از دو طرف زیادت کنی و پنداری که اصلاح می کنی !
آن ، خود عین فساد است ، اگر او را گوهری باشد که نخواهد که فعل بد کند اگر منع کنی یا نکنی او بر طبع نیک و سرشت پاک خود خواهد رفت و اگر به عکس این باشد ، باز همچنان بر طریق خود خواهد رفتن ، منع ، جز رغبت افزون نمی کند!!!
جامی نیز گوید:
پری رو تاب مستوری ندارد
در ار بندی سر از روزن برآرد

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها